OKUVARYUM EĞİTİM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
ÖĞRENCİLER, ÖĞRENCİLERİN VELİLERİ ve YASAL TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ
Son Güncellenme Tarihi: 15 Ağustos 2022


Okuvaryum Eğitim ve Teknoloji A.Ş. (“Şirketimiz” veya “Okuvaryum”) olarak ürünlerimizden faydalanan öğrencilerimiz ile öğrencilerimizin velileri/yasal temsilcilerine ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu Öğrencilerin Velileri ve Yasal Temsilcilerine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Okuvaryum’un sistemlerini kullanan öğrencilerin velisi/yasal temsilcisi olan sizlere yönelik gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Okuvaryum Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

Okuvaryum tarafından, velilere/yasal temsilcilere ait kimlik bilgileri (isim ve soy isim), iletişim bilgileri (e-posta adresi), velisi/yasal temsilcisi olduğunuz öğrencinin kimlik ve eğitim kurumuna ilişkin bilgiler (isim-soy isim, eğitim kurumu adı, sınıf seviyesi, okul numarası), müşteri işlem bilgileri (fatura/ fiş bilgileri) ve hukuki işlem bilgileri (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyasındaki bilgiler) KVK mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Yöntemleri

Şirketimiz yukarıda belirtilen kişisel verileri, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi (verilen hizmetin faturalandırılması), mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi (kullanıcı kaydının teyidinin yapılması, ürünün kullanımına ilişkin bilgi sağlanması amacıyla iletişim kurulması), mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi (müşterilere Okuvaryum ürünlerinin satışının yapılması) ve hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi (dava ve icra süreçlerinin takibinin yapılması) amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlemektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, bizzat sizlerden veya velisi/yasal temsilcisi bulunduğunuz öğrencinin bağlı bulunduğu Okuvaryum ürününü kullanan okulundan elektronik ve fiziki yollarla KVK mevzuatına uygun olarak elde edilmektedir.

Anılan yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında tabi olduğumuz 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 13 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ilgili hükümlerde işleme faaliyetinin öngörülmesi, yine ilgili faaliyetler kapsamında ortaya çıkan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile ürünlerimizden faydalanmanıza yönelik hizmet sözleşmesinin akdedilmesi ve ifası kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin yukarıdaki hukuki sebepler dışında bir sebeple işlenmesi ve kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı açık rızanız dahilinde gerçekleştirilmektedir.


4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

4.1. Yurt İçi Aktarım

İşbu metinde anılan kişisel verileri, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi kapsamında hizmet alınan hukuk firması ile hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla gerekli olması halinde ise, resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız özel hukuk tüzel kişileri, Okuvaryum ile yaptıkları sözleşmeler kapsamında, KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak, kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla yükümlü olup, bu kişiler söz konusu veri işleme faaliyetleri kapsamında Okuvaryum’un denetimindedir.

4.2. Yurt Dışı Aktarım

Kayıt işlemi esnasında sağlayacağınız siz velilere/yasal temsilcilere ve öğrencilere ait kişisel veriler (isim-soy isim, e-posta adresi, eğitim kurumu adı, öğrenci sınıf seviyesi, okul numarası, müşteri işlem bilgileri) Okuvaryum’un kullanmakta olduğu bilişim sistemleri ve e-posta altyapılarının (Google Workspace ve Amazon Web Services) sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden yurt dışına aktarılmaktadır.


5. Kişisel Verilerin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Okuvaryum, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda kişisel verilerinizi KVK mevzuatı başta olmak üzere Şirketimizin ilgili politika ve prosedürlerine uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve imha etmektedir.

Okuvaryum, kişisel verilerinizin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, ilgili yasal düzenlemede öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan sürenin sona ermesi ve Şirketimizin ilgili sürecine bağlı işleme amaçlarının tamamen sona ermesi halinde, tarafımızca veya sizlerin talebi üzerine, ilgili politika ve prosedürler doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak anılan elektronik ve fiziki ortamlardan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Şirketimizin fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz sizleri ve KVK Kurulunu 72 saat içinde bilgilendirir.

6. Bilgi Edinme Hakkı

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında, Okuvaryum’a başvurarak kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; (v) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (vi) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) kişisel verilerinin 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında silinmesi, yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde, başvurularınızı https://okuvaryum.com.tr/iletisim linkinden erişim sağlayabileceğiniz KVK Bilgi Talep Etme formu ile,

    •    Skyland İstanbul, Huzur Mah., Azerbaycan Cad., No: 4B, Ofis Blok Kat:30/ 432, 34396 Sarıyer/ İstanbul adresine kimlik teyidinin yapılması için gerekli resmî belgeleri ekleyerek bizzat; veya

    •    kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından Okuvaryum’a daha önce bildirilen Okuvaryum’un sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@okuvaryum.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Okuvaryum, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Okuvaryum tarafından yapılacak güncellemeler sizlere bildirilecektir.

Okuvaryum Eğitim ve Teknoloji A.Ş.